Νομαρχιακές Επιτροπές

Σε κάθε νομό, εκτός από τους νομούς όπου εδρεύει το Τ.Ε.Ε. ή Περιφερειακό του Τμήμα, λειτουργεί Νομαρχιακή Επιτροπή Τ.Ε.Ε. Η Νομαρχιακή Επιτροπή αποτελείται από πέντε εκλεγμένα μέλη. Η εκλογή τους γίνεται από την Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος και από τα μέλη του Τμήματος, που έχουν είτε κατοικία είτε επαγγελματική εγκατάσταση στον ίδιο νομό. Η θητεία της Νομαρχιακής Επιτροπής είναι 3 χρόνια.

Κάθε Νομαρχιακή Επιτροπή έχει αρμοδιότητα για θέματα που άπτονται του Νομού της, επεξεργάζεται θέματα του Νομού που εκπροσωπεί, ορίζει τους εκπροσώπους του τμήματος σε όργανα του νομού και εκφράζει τις απόψεις του ΤΕΕ/ΤΒΑ σε επίπεδο νομού μέσα στα πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και των αντίστοιχων οργάνων διοίκησης του τμήματος. Στο ΤΕΕ/Τμήμα ΒΑ Αιγαίου υπάρχουν δύο Νομαρχιακές Επιτροπές.

Νομαρχιακή Επιτροπή Χίου

Θέση Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Μισυρλής Εμμανουήλ
Αντιπρόεδρος Κακούλας Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας Κεφαλούκος Νικόλαος
Μέλη Καλογεράκης Πέτρος
Μέλη Ξυδερής Κωνσταντίνος

Νομαρχιακή Επιτροπή Σάμου

Θέση Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Αγγελής Νικόλαος
Αντιπρόεδρος Σεϊρλή Ιωάννα
Γεν. Γραμματέας
Μέλη
Μέλη