Διοικούσα Επιτροπή


Σκοποι

Τα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ/Τμήμα ΒΑ Αιγαίου εκλέγονται μετά από καθολική εκλογική διαδικασία των τακτικών μελών κάθε τρία χρόνια.

Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το ανώτερο εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του Περιφερειακού Τμήματος για την υλοποίηση της πολιτικής του Τ.Ε.Ε., όπως αυτή για τα περιφερειακά θέματα εξειδικεύεται, διαμορφώνεται και αποφασίζεται από την Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος. Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα και 6 μέλη και εκλέγεται από την Αντιπροσωπεία.

Μετά της εκλογές της 14ης Ιανουαρίου 2017 η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής,

Θέση Ονοματεπώνυμο Επάγγελμα
Πρόεδρος Μανωλακέλλης Ευστράτιος Πο. Μηχ/κός
Αντιπρόεδρος Πολίτης Μιχαήλ Πο. Μηχ/κός
Γεν. Γραμματέας Βατούσης Κωνσταντίνος Πο. Μηχ/κός
Μέλος Αντωνίου Σταύρος Πο. Μηχ/κός
Μέλος Βαλατσός Χρήστος Πο. Μηχ/κός
Μέλος Δεληογλάνης Ιωάννης Πο. Μηχ/κός
Μέλος Σαραντινού Αγγελική Πο. Μηχ/κός
Μέλος Σταμούλας Αριστοτέλης Πο. Μηχ/κός
Μέλος Χριστόφας Παναγιώτης Πο. Μηχ/κός